Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Városi
Sportegyesület Dunakeszi (továbbiakban: „VSD”) (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett
adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelővel fennálló tagsági jogviszony létesítését megelőzően a
személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és
adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A Tájékoztató az Adatkezelő tagjaival, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett
adatkezelésekre vonatkozik.

 1. Az Adatkezelő
  Adatkezelő cégneve: Városi Sportegyesület Dunakeszi
  Adatkezelő elérhetősége: 2120 Dunakeszi, Fóti út 41.
  Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Temesvári István
  Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: dunakeszi@varosise.hu
 2. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában
  közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi.
  Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú
  kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél
  mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési
  címre.
 3. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés
  célja: (i) érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés révén tagsági jogviszonyból
  eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése; (ii) az adatkezelőt terhelő jogi
  kötelezettségek teljesítése és (iii) sportról szóló 2004. évi I. törvényben valamint a
  VSD Alapszabályban előírt feladatainak és jogi kötelezettségeinek teljesítése
  (tagsági jogviszony keletkeztetése, utánpótlás-fejlesztés, sportesemények
  lebonyolítása, versenyszervezés, versenyekre nevezés, utaztatás)
  jogalapja: (i)jogi kötelezettség teljesítése; (ii) Adatkezelő jogos érdekének
  érvényesítése (i) érintett hozzájárulása
  terjedelme: tagok következő adataira terjed ki: név, anyja neve, lakhely,
  személyi.ig.szám, telefonszám, email-cím, valamint a VSD által szervezett
  versenyen induló sportági versenyzők, edzők adatai: név, anyja neve, lakhely,
  személyi.ig.szám/útlevélszám. A VSDíj rendszer üzemeltetéséhez szükséges adatok
  a következők: 18 év alatti gyermek esetén: szülő neve, születési helye és ideje, az
  édesanyja neve. A bankszámlaszám(ok), amelyről az utalás érkezik. Számlázási
  cím.
 4. Az Adatkezelő a tag adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára,
  a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés;
  munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként
  bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a VSD felé hivatalos megkeresését eljuttatja;
  b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az
  adattovábbítás címzettje a VSD-vel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az
  adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a VSD közötti kötelmi jogviszony
  teljesítése.
 5. Az Adatkezelő a személyes adatot a hozzájáruló nyilatkozat megtételétől kezdődően a
  tagsági jogviszony megszűnését követő 8 évig tárolja, nem tagok esetében a verseny teljes
  lebonyolításának időtartama alatt tárolja
 6. A személyes adat jogosultját megillető jogok:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az
  Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
  a.) tájékoztatáshoz való jog.
  b.) helyesbítéshez való jog;
  c.) elfeledtetéshez való jog;
  d.) adatkezelés korlátozásához való jog;
  e.) adathordozhatósághoz való jog;
  f.) tiltakozáshoz való jog.
 7. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy a tulajdonában
  álló, illetve használatában lévő ingatlanok és ingóságok védelme érdekében székhelyét,
  telephelye- in és fióktelepein kamerarendszert működtet.
 8. Jogorvoslati lehetőségek:
  Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt
  tapasztalja, hogy a VSD megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy
  jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes
  bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Weboldal: http://naih.hu